– طرح دغدغه های کلی تربیتی
– ارائه تعریف از گروه سنی مخاطب
– لزوم استفاده از آموزش و ابزار در امر «پرورش»
– تبیین کلی نحوه عملکرد والدین در قبال فرزندان
– نقش الگویی مربیان در ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی بچه ها
– توضیح سرفصل های اصلی دوره