– تعریف و اهمیت تبلیغ
– کلیات روش تبلیغ
– مهارت تبلیغ فردی و مهارت تغییر
– آموزش طرح بحث نویسی
– ادبیات فرادینی و تذکر به واجدیت ها
– مهارت تغییر دادن دیگران بر مبنای مستقلات عقلیه و مسائل فطری
– تبلیغ تولیدی و مصرفی
– تمرین مهارت تغییر دادن دیگران