– برخورد با انواع شبهات و تعامل با شبهات
– ممکن است که پاسخ همه شبهات را ندانید اما شبهه دیگر برای شما تاثیر ندارد