اهداف دوره:

1- ایجاد انگیزه برای مطالعه کتب مفید دینی

2- آشنایی با اهمیت تفقه در دین و معنا و مراتب آن