به علت مشکل فنی؛ در 20 دقیقه ابتدایی چهره استاد در ویدئو نمی باشد.